Daito

Spesifikasi

3 Bar- 2" x 50m

3 Bar- 2" x 100m

3 Bar- 2" x 100y

3 Bar- 3" x 50m

3 Bar- 3" x 100m

3 Bar- 3" x 100y

4 Bar- 4" x 40m

4 Bar- 4" x 50m

4 Bar- 4" x 100m

6 Bar- 4" x 40m

6 Bar- 4" x 100m